Noutăţi » Masa rotundă „Relaţia dintre performanţele sistemului de învăţământ şi cerinţele pieţei muncii”

Consiliul Rectorilor constată, în şedinţa din 08.08.2017, în urma discuţiilor referitoare la rezultatele admiterii în universităţile din R. Moldova, că şi în această admitere se menţine tendinţa generală de micşorare a numărului de studenţi înmatriculaţi în universităţi, respectiv, a numărului total de studenţi care îşi fac studiile în universităţile din Republica Moldova.


Astfel, dacă în anul universitar 2006-2007 în toate universităţile din Republica Moldova îşi făceau studiile la ciclul I, licenţă şi ciclul II, masterat, 127997 studenţi, atunci 10 ani mai târziu, în anul universitar 2016-2017 numărul acestora s-a redus până la 74726, înregistrând o scădere cu peste 40%. Cea mai mare descreştere a fost înregistrată la domeniile generale de studii: „ştiinţe economice” (-54%), „Drept” (-50%), „Inginerie şi activităţi inginereşti” (-36%).


În Admiterea 2017 numărul total al persoanelor înmatriculate la studii este mult mai mic în comparaţie cu anii precedenţi, drept motiv fiind considerate evoluţiile demografice negative, numărul mare de locuri, inclusiv cu finanţare bugetară, oferite de Guvernul României cetăţenilor R. Moldova, plecarea tinerilor peste hotarele Republicii Moldova, atât la studii, cât şi în vederea întregirii familiilor etc.


Consiliul Rectorilor din R. Moldova consideră, că micşorarea considerabilă a numărului de studenţi înmatriculaţi în universităţi, concomitent cu numărul mare a celor care nu revin în ţară după finalizarea studiilor peste hotare, va avea pe viitor un impact foarte negativ asupra activităţi sociale şi economice în ansamblu.


Totodată, Consiliul Rectorilor menţionează, că în condiţiile înăspririi concurenţei între universităţi, în vederea atragerii pretendenţilor la studii, pe parcursul primei perioade de admitere au fost constate abateri grave de la stipulările Regulamentului Ministerului Educaţiei privind organizarea admiterii, prin folosirea unor promisiuni care pot fi calificate drept false, ilegale şi iresponsabile, folosite drept momeală pentru atragerea studenţilor la studii, şi prin care universităţile participante la procesul de admitere au fost puse în condiţii inegale.


Astfel:

     1. Până la lansarea campaniei de admitere, Universitatea de Stat din Moldova a expediat pretendenţilor la studii, prin poşta electronică, mesaje de felicitare în legătură cu înmatricularea la studii la USM, chiar dacă, prin ordinul Ministerului Educaţiei depunerea actelor în vederea participării la concursul de admitere urma să înceapă la 24 iulie 2017, concomitent în toate universităţile.

     2. În dimineaţa ultimei zile de depunere a actelor în prima sesiune, 31 iulie 2017, tuturor pretendenţilor la studii li s-au trimis de către USM mesaje, prin care au fost informaţi că au fost deja înmatriculaţi şi în regim de urgenţă, până la ora 17.00, trebuie să depună în comisia de admitere actele de studii în original (verificările ministerului au confirmat acest lucru), chiar dacă perioada de depunere a actelor în original a fost stabilită prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 273 din 02.05.2017, ca fiind 03-07.08.2017.

     3. Pe data de 01 august 2017, USM a publicat pe site-ul universităţii un proiect de ordin de admitere la studii cu finanţare din sursele bugetare USM, în care au fost incluse circa 660 persoane, motiv din care pretendenţii la studii şi-au retras actele din alte universităţi, declarând că sunt înmatriculaţi la USM fără taxă, pe contul universităţii, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare.

     4. Prin ordinul USM nr. 233-ST din 05.08.2017 au fost înmatriculate în anul I, învăţământ cu frecvenţă, fără achitarea taxei pentru primul an de studii, 373 persoane.


Reieşind din cele indicate mai sus, Consiliul Rectorilor din R. Moldova:

     1. Califică aceste acţiuni ca fiind ilegale, nu corespund principiilor de etică, moralitate şi colegialitate, şi ca având, prin înşelăciune, efecte negative pentru întregul sistem de învăţământ din Republica Moldova, motiv din care solicită Ministerului Educaţiei anularea ordinelor menţionate mai sus.

     2. Consideră că aceste acţiuni fac lipsite de orice valoare eforturile depuse de universităţi în vederea îmbunătăţirii calităţii studiilor, condiţiilor de studii, creării unei imagini favorabile, pentru a deveni mai atractive pentru pretendenţii la studii, or, este firesc, că toţi îşi doresc să fie înmatriculaţi fără taxă. De menţionat, că Regulamentul Ministerului Educaţiei stabileşte admiterea la studii la locurile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, iar legislaţia în vigoare permite scutirea de taxă doar după primul an de studii, şi cu respectarea unor cerinţe ce ţin de rezultatele la studii pe parcursul primului an. Este firesc, că aceste acţiuni au fost întreprinse doar cu un singur scop: preluarea studenţilor care au optat pentru alte universităţi.

     3. Solicită instituţiilor statului, inclusiv a celor cu funcţii de control, să se autosesizeze în vederea constatării legalităţii acestor acţiuni, surselor financiare din care vor fi acoperite cheltuielile pentru instruirea unui număr mare de persoane înmatriculate fără achitarea taxei (din veniturile provenite de la bugetul statutului sau din achitările efectuate de către alte persoane care-şi fac studiile contra taxă), impactul acestora asupra motivării pretendenţilor la studii din învăţământul preuniversitar spre obţinere de performanţe mai înalte, pentru a beneficia de studii cu finanţare bugetară, motivarea universităţilor spre îmbunătăţirea performanţelor proprii etc.

     4. Consideră, că procesul de admitere în universităţi trebuie să fie readus la normalitate, în condiţii de liberă concurenţă, concomitent cu întreprinderea de măsuri în vederea neadmiterii unor situaţii de acest gen pe viitor.Consiliul Rectorilor din
Republica Moldova

Parteneri