Specialitate Activitate Financiar - Bancară

Formarea specialiştilor în domeniul general de studii „Ştiinţe economice”, domeniul de formare profesională „Activitatea financiar-bancară” are drept scop asigurarea instituţiilor financiare publice şi private, întreprinderilor de diverse tipuri, băncilor comerciale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre competente şi profesionale. publice şi private atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre calificative.


Programul de masterat „Activitate financiar-bancară” are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul financiar-bancar. Programul implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi fundamentale în domeniile financiar şi bancar, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.


La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:

■   gestiunea eficientă a resurselor și plasamentelor în condiţii de optimizare a compromisului risc-rentabilitate; să aplice regularităţile și legile de bază în analiza fenomenului financiar monetar internaţional; să analizeze, gestioneze masa monetară și componentele ei

■   Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare și umane în scopul optimizării rezultatelor financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu

■   Să elaboreze devize de venituri și cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de optimizare fiscală la nivel macro și micro economic.

■   Să elaboreze planuri de asigurare cu resurse investiţionale în scopul derulării proiectelor investiţionale și gestionării eficiente a acestora; să posede abilităţi de formare și gestionare a portofoliului de investiţii

■   Să formuleze strategii de gestiune a performanţelor și riscurilor bancare, să evalueze impactul factorilor financiari și non-financiari asupra activităţii bancare; să aplice tehnici și metode de analiză a sistemelor financiar-bancare comparate; să utilizeze cursul valutar în evaluare, să aplice metodele de gestiune a cursului valutar; să formuleze strategii de politică monetară, bazate pe evaluări și studii de caz

■   Să aleagă și să utilizeze metode de analiză și evaluare financiară; să stabilească politici și strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice și să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a veniturilor și cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici și metode de optimizare a acestora

■   Să analizeze fluxuri de informaţie financiară în scopul formulării concluziilor cu privire la eficienţa proceselor bancare; să analizeze fluxurile de informaţie privind finanţarea și creditarea internaţională

■   Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico - financiare a întreprinderii și estimării corecte a valorii acesteia; să colecteze și să analizeze informaţii cu scopul dezvoltării produselor și serviciilor de asigurare.

■   Să colecteze și să interpreteze corect informaţia relevantă în vederea soluţionării problemelor specifice domeniului

■   Să posede și să promoveze etică profesională, valori de integritate morală și socială; să răspundă problematicilor sociale, știinţifice și etice care apar în procesul de studiu și comunicare;.

■   Să utilizeze cunoștinţe teoretice, analitice și practice specializate, avansate în domeniul Finanţe și Bănci, etc.


Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii. După realizarea obiectivelor propuse de programul „Activitate financiar-bancar㔺i susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economice şi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.

Parteneri