Specialitate Business şi Administrare

Domeniul de formare profesională

363 Business și Administrare


1. Introducere în domeniul de formare profesională

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Business şi Administrare rezultă din priorităţile  managementului Republicii Moldova în perioada actuală: restructurarea economiei, descentralizarea activităţilor economice, sporirea autonomiei decizionale, formarea unei viziuni manageriale reformatoare, orientată spre performanţă și profit. În același timp, în momentul de faţă, esenţial pentru reușită este ca procesul de schimbare să pornească de la nivelul întreprinderii. În acest context, managerul sau antreprenorul trebuie să apară și să acţioneze ca promotor al schimbării. Îndeplinirea acestor cerinţe sociale și profesionale în diverse tipuri de întreprinderi și organizaţii publice/ private constituie arealul de angajare al absolvenţilor domeniului Business şi Administrare care, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, trebuie să posede un set de competenţe sociale și profesionale.

În acest context, respectivul domeniu de formare profesională are drept scop să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale și de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale și internaţionale, care vor:

  1. conștientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente și eficace în viaţa profesională și cea cotidiană;
  2. forma și dezvolta competenţele necesare pentru  autorealizare și obţinerea succesului în activitatea profesională și afaceri;
  3. acumula un ansamblu de cunoștinţe și crea plusvaloare academică în domeniul Business şi Administrare, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală și profesională.

 

1.1. Descrierea generală a domeniului

Domeniul Business şi Administrare are ca scop de a pregăti specialiști pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum și conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor. La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Business şi Administrare este cel care trebuie să asigure buna desfășurare a tuturor activităţilor: achiziţionarea resurselor economice, producerea / prestarea serviciilor; vânzările; formarea și perfecţionarea structurii organizatorice a firmei, planificarea activităţii economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane. Totodată, absolvenţii domeniului de formare Business și Administrare sunt potenţialii antreprenori care vor crea locuri de muncă și noi perspective pentru progresul socioeconomic.

Business şi Administrare este un domeniu profesional cu tradiţii, puternic dezvoltat în SUA, Japonia și Europa. Instruirea specialiștilor în acest domeniu se face de mai multe decenii în multiple centre universitare ale Comunităţii Europene, iar absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa forţei de muncă, fiind antrenaţi în activităţi practice de succes, sunt promotori ai progresului.

În cadrul ciclului I (licenţă) la nivel naţional sunt realizate următoarele trei specialităţi în acest domeniu:

 

1. Business și administrare. Specialiști pregătiţi pentru organizarea și gestionarea activităţii atât la nivel de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât și la nivel naţional: specialiști capabili să gândească strategic și creativ, să adopte decizii calitative, lideri orientaţi spre îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei, spre calitate și perfecţionare continuă.

2. Achiziţii. Absolvenţii vor putea activa în structuri implicate în activităţi de achiziţii de toate tipurile, atât în cele comerciale, cât si necomerciale (publice).

3. Managementul proprietăţii intelectuale. Specialiști in domeniul gestionarii serviciilor de protecţie a proprietăţii intelectuale la întreprinderi, evaluării și comercializării obiectelor proprietăţii  intelectuale, soluţionării litigiilor, combaterii falsificării si pirateriei. Ei pot activa in ministere și departamente, organizaţii și asociaţii de diferite tipuri, cu diverse forme de proprietate, unde se necesita protecţia și comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

–   crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate; însușirea de cunoștinţe, formarea de deprinderi și de competenţe personale și profesionale;

–   îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;

–   structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acționând” și dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;

–   valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Parteneri