Specialitate Contabilitate

Domeniul de formare profesională

361 Contabilitate


1. Introducere în domeniul de formare profesională

Economia de piaţă impune ritmuri  rapide de dezvoltare a societăţii bazate pe tehnologiile moderne care constituie nucleul postindustrial. Printre acestea un loc important în acest proces îl ocupă pregătirea specialiștilor profesioniști în domeniul contabilităţii. Formarea profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștinţe, deprinderi necesare contabilului în situaţii și medii de muncă diverse. Studierea eficientă a disciplinelor prevăzute pentru formarea specialistului în domeniul menționat va permite atingerea acestui scop. Cunoștinţele specialistului actualmente trebuie să corespundă standardelor de formare profesională, care includ competenţe explicit formulate, definite pe care persoana respectivă este chemată să le etaleze.

Domeniul de formare profesională 361 Contabilitate are drept scop formarea unui personalităţi integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face faţă cerinţelor actuale și de perspectivă ale pieţei forței de muncă locale și internaţionale prin:

 

1) cunoașterea bazelor teoretice ale contabilităţii, fiscalităţii, auditului, analizei activităţii economico-financiare;

2) familiarizarea cu principiile generale de funcţionare a proceselor economice în entităţi;

3) cunoașterea particularităţilor de organizare a contabilităţii la entităţi cu diferite forme de proprietate, bazele reglementării legislative a activităţii acestora;

4) cunoașterea organizării contabilităţii consumurilor, modului de includere a acestora în costul de producţie, metodelor de calculare a costului de producţie;

5) folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și de generalizare a informaţiei economice;

6) efectuarea analizei economico-financiare pentru luarea deciziilor manageriale și economice în baza acesteia.

 

 

1.1. Descrierea generală a domeniului

 

Domeniul 361 Contabilitate are drept scopul pregătirea specialiștilor competenţi, capabili să realizeze activităţi contabile, control de gestiune, de audit și de analiză a activităţii economico-financiare.

La nivel de întreprindere,  specialistul în domeniul respectiv trebuie să asigure contabilitatea operaţiunilor ce ţin de aprovizionarea cu resurse, producere, vânzare, prestarea serviciilor, salarizarea personalului, elaborarea și prezentarea rapoartelor financiare.

Absolvenţii domeniului de formare profesională 361 Contabilitate pot activa în cadrul entităţilor de stat sau private în domeniul financiar-contabil, în calitate de contabil, contabil-șef adjunct, șef de secţie sau departament.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care să se bazeze pe următoarele principii de organizare a formării:

 

–   crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat mediului de afaceri și relevant intereselor persoanei, în vederea realizării obiectivelor proiectate: însușirea cunoștinţelor, formarea deprinderilor și competenţelor personale și profesionale;

–   îmbinarea aspectelor de natură teoretică și cultivarea unor abilităţi ce pornesc de la realităţile activităţilor din domeniul contabilităţii;

–   structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionînd” și dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;

–   valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Parteneri