Specialitate Contabilitate

Formarea specialiștilor în domeniul general de studii „Ştiinţe economice”, domeniul de formare profesională „Expertiza contabilă”are drept scop asigurarea întreprinderilor şi instituţiilorpublice şi private, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre competente şi profesionale.


Programul de masterat „Expertiza contabilă” are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul contabilităţii. Programul implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi fundamentale în domeniul dat, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.


La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:

■    Să demonstrezecapacitateadeaaplica, transferaşicombinacunoştinţeşi deprinderiînsituaţii şimediidemuncă, învederearealizăriiactivităţilorcerute laloculdemuncă,lanivel calitativ;

■    Să demonstrezecapacitateanecesară contabiluluipentrucomunicareaeficientă cugrupuldelucrudincareface parteşicu reprezentanţiiinstituţiilorcu careintrăîncontact;

■    Să participeladiscuţiipetemeprofesionale,să-şisusţinăpuncteledevedere înmodresponsabil,cuargumente pertinente;

■    Să cunoascăterminologiadespecialitate,săcunoascăprincipiile contabile;

■    Să înregistrezecorectoperaţiileeconomiceîn bazaPlanuluideconturi, asigurându-secorectitudineaprezentării informaţionaleastructurilorpatrimoniale;

■    Să poatăverificacorectitudineaînregistrăriioperaţiuniloreconomiceşi financiare;

■    Să cunoascămoduldepregătirearegistrelorcontabileanaliticeşisintetice;

■    Să identificeerorileşisăasigurecorectarealorconformprevederilorlegale;

■    Să cunoascălegislaţiaspecificăîndomeniulfinanciar-contabil,rolul raportării financiare;

■    Să demonstrezecapacitateadesistematizareadatelorcontabilelaelaborarea rapoartelorfinanciare;

■    Săverificecorectitudineaelaborării rapoartelor,săpropunăsoluţiiîn cazul constatăriiunorerori;

■    Să demonstrezecapacitățiînanaliza rapoartelorfinanciareşiînadoptarea deciziiloreconomiceşideconducere;


Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii.După realizareaobiectivelor propuse de programul„Expertiza contabilă” şi susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economiceşi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.

Parteneri