Specialitate Economie mondială şi REI

Domeniul de formare profesională

365.1 Economie Mondială și Relaţii Economice Internaţionale (EMREI)

 

1. Introducere în domeniul de formare profesională

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul EMREI sunt determinate de procesele acceleratorii de internaţionalizare a vieţii economice în condiţiile limitării resurselor disponibile, de creșterea decalajului în nivelul dezvoltării ţărilor, precum și interacţiunea unui șir de factori care determină circuitul material, financiar și documentar la nivel global. Economia mondială, gestiunea corporaţiilor internaţionale și a proiectelor investiţionale, comerţ internaţional, dezvoltarea sistemului informaţional, formarea și perfecţionarea mecanismelor de desfășurare a tranzacţiilor internaţionale, gestiunea riscurilor aferente afacerilor internaţionale, eficientizarea schimburilor comerciale etc. reprezintă pilonii de bază în formarea viitorilor specialiști în EMREI, precum și arealul de angajare al acestora, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii. Accentul pe formarea profesională, este specificat și în obiectivele strategice pentru Europa, anume îmbunătăţirea calităţii și eficacităţii sistemelor de educaţie și formare profesională, facilitarea accesului la educaţie și formarea profesională pentru toţi membrii societăţii.

În acest context, respectivul domeniu de formare profesională are drept scop să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale și de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale și internaţionale, care vor:

 

1. conștientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente în viaţa profesională și cea cotidiană;

2. forma și dezvolta competenţe necesare pentru autorealizare și obţinerea succesului în activitatea profesională;

3. acumula un ansamblu de cunoștinţe și crea plusvaloare academică în domeniul EMREI, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală și profesională.

 

 

1.1. Descrierea generală a domeniului

 

Domeniul Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale are scopul de a pregăti specialiști pentru a activa în domeniul sistemului economic real, relaţiilor economice externe, zone economice libere, aparatul ministerelor, vamă, sector privat, structuri economice internaţionale. În cadrul acestui domeniu, fiind o specialitate EMREI în limbile franceză, engleză, germană. La nivel de întreprindere, specialistul din domeniul EMREI este cel care trebuie să asigure buna desfășurare a activităţilor externe: să planifice activitatea economică externă, să dirijeze activitatea comercială, să facă propuneri la strategia externă de penetrare al pieţelor externe, propuneri de cooperare a activităţii întreprinderii ș. a. La nivel de ministere și alte unități, să poată întocmi rapoarte economice, să analizeze activitatea unităților economice, să poată înainta propuneri în vederea îmbunătățirii acestor activități. Absolvenții domeniu- lui EMREI vor căpăta abilitățile necesare de a practica activități de antreprenoriat în cadrul întreprinderilor mixte. Pentru a activa în sectoarele respective, absolvenții trebuie să posede anumite competențe.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 

–  crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor internaţionale și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștinţe, formarea de deprinderi și de competenţe personale și profesionale;

–   îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;

–  structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acționând” și dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;

–   valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Parteneri