Specialitate Finanţe şi Bănci

Domeniul de formare profesională

364 Finanţe

 

1. Introducere în domeniul de formare profesională

 

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul financiar-bancar rezultă din priorităţile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova în perioada actuală: restructurarea economiei, descentralizarea financiară și economică, sporirea autonomiei decizionale, formarea unei viziuni adecvate, orientate spre performanţă și profit. În acest context, economistul trebuie să acţioneze ca promotor al schimbării, să fie competitiv pe piaţa muncii, să posede competenţe de ordin cognitiv, funcţional, personal, etic etc. Arealul de angajare al absolvenţilor domeniului Finanţe îl constituie: instituţiile publice și private, proiectele naţionale și internaţionale etc.

În acest context, domeniul de formare profesională Finanţe are drept scop formarea personalităţii integre și profesioniste, pentru a face faţă cerinţelor actuale și de perspectivă a pieţii forţei de muncă locale și internaţionale, ce se va realiza prin:

 

■    acumularea unui ansamblu de cunoștinţe în domeniul Finanţe în scopul dezvoltării profesionale și personale;

■    formarea și dezvoltarea competenţelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

 

1.1. Descrierea generală a domeniului

 

Domeniul de formare profesională Finanţe are drept obiectiv fundamental pregătirea viitorilor specialiști în sfera financiară, bancară și investiţională. Scopul principal al instruirii este pregătirea universitară și postuniversitară în domeniul financiar, bancar și investiţional. Realizarea acestui obiectiv derivă din necesităţile societăţii contemporane în dezvoltarea economiei naţionale, în care domeniul de formare profesională Finanţe deţine un loc deosebit, direcţiile prioritare de pregătire ale specialiștilor fiind: activitatea bancară, asigurări, activitatea investiţională, finanţe publice, fiscalitate, finanţele firmei și pieţele de capital. Obţinerea cunoștinţelor în aceste domenii, prin intermediul studiilor pe cicluri (ciclul I - licenţă, ciclul II - masterat, ciclul III - doctorat), permite angajarea absolvenţilor în calitate de: experţi financiari și fiscali, conducători în serviciile economico-financiare, analiști financiari, consultanţi financiari, auditori, revizori, analiști financiari, conducători ai administraţiei publice locale, funcţionari superiori ai asociaţilor obștești, conducători de unităţi economico-financiare mari și ai compartimentelor  structurale, manager financiar în cadrul agenţilor economici cu diferite forme de organizare, agent de asigurare, funcţionar public, analist financiar, ofiţer de cont, analist de credit, dealer pe piaţa valutară, consilier financiar, broker sau dealer pe piaţa de capital, economist-casier, ofiţer de credit, analist de credit, evaluator al titlurilor financiare, specialist în consulting și asistenţa investiţională, specialist în formarea și gestiunea portofoliului de investiţii etc.

La ciclul I (Licenţă) se vor instrui specialiști în domeniul Finanţe şi bănci fiind pregătiţi pentru analiza financiară, managementul financiar, bancar și investiţional, la nivelul agenţilor economici, cu diferite forme de proprietate, și la nivelul instituţiilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale și organismelor internaţionale.

Pentru a realiza cu succes aceasta oferta educaţională, este necesar să se creeze un mediu adecvat, calitativ și productiv, axat pe student, care se va baza pe următoarele principii de formare:

 

■    crearea unui mediu de instruire autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevat intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea cunoștinţelor, formarea deprinderilor și competenţelor personale și profesionale;

■    îmbinarea aspectelor de natura teoretică cu deprinderile practice specifice domeniului financiar;

■    structurarea ofertei educaţionale pe concepţia „învaţă acţionînd” și dezvoltarea unor abilităţi de ordin practic;

■    utilizarea tehnicilor moderne de instruire, orientate spre dezvoltarea creativităţii.


În vederea armonizării sistemelor de învățământ superior din spaţiul european, și astfel crearea unui Spaţiu European Educaţional Unic, în procesul elaborării planuri- lor de învățământ pentru domeniul de formare profesională Finanţe au fost consultate programele de instruire din cadrul universităţilor ţărilor membre ale grupului de implementare a prevederilor procesului de la Bologna: Universidad Nova de Lisboa (Portugalia), Universite Paris Dauphine, Universite Pierre-Mendes (France), Universita di Bologna (Italia), Universita Cagliari (Italia).


2.2. Ocupaţiile tipice pentru absolvenţii în domeniul Finanţe și Bănci (nomenclatorul profesiilor/clasificatorul ocupaţiilor )

 

Dmeniile de specializare Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate Lista profesiilor conform specializării
Ciclul I, studii superioare de licenţă

Specialitatea:

A. Finanţe și Bănci

Economie Administraţie publică

–   economiști

–   agenţi de asigurări

–   analiști financiari

–   agenţi imobiliari

–   vânzători la licitaţie

–   agenţi comerciali

–   inspectori de vamă și frontieră

–   inspectori de stat de taxe și impozite

–   inspectori de pensii și asigurări sociale

–   operatori în instituţii bancare

–   funcţionari în administraţie

–   funcţionari de birou

–   casieri și asimilaţi

–   operatori la ghișeu-bancă

–   încasatori

–   operatori ghișeu casă de schimb valutar

–   agenţi fiscali

–   specialiști în elaborarea și implementarea business-planurilor pentru proiectele de investiţii

–   specialiști la instituţiile financiare

 

 

–   care realizează activităţi de finanţare a investiţiilor

–   specialiști în secţiile specializate în cadrul companiilor care realizează activitatea investiţională

–   specialiști ai secţiilor „Valori mobiliare” în băncile comerciale și societăţile pe acţiuni

–   specialiști la registratorii independenţi, companiile de brokeri și dealeri

–   specialiști la Bursa de valori etc.

Parteneri