Specialitate Marketing şi Logistică

Domeniul de formare profesională

362 Marketing și Logistică


1. Introducere în domeniul de formare profesională

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Marketing şi Logistică rezultă din activităţile de marketing ale firmei: organizarea și dezvoltarea departamentului de marketing; cercetarea de marketing; elaborarea politicilor și a instrumentelor de marketing; aplicarea tehnicilor de comunicare și promovare; planificarea și realizarea operaţiunilor logistice. Îndeplinirea acestor funcţii în diverse tipuri de întreprinderi și organizaţii publice și private constituie arealul de angajare al absolvenţilor domeniului Marketing şi Logistică care, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, trebuie să posede un set de abilităţi sociale și competenţe profesionale.

În acest context, acest domeniu de formare profesională are drept scop să formeze personalităţi integre, creative şi competente profesional, pentru a corespunde cerinţelor actuale și de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale și internaţionale, care vor:

 

  1. conștientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente și eficace în viaţa profesională și cea cotidiană;
  2. forma și dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare și avansare în cariera profesională și în afaceri;
  3. acumula un ansamblu de cunoștinţe, competenţe, dezvolta abilităţi și crea plusvaloare academică în domeniul Marketing şi Logistică, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală și profesională.

 

1.1. Descrierea generală a domeniului

 

Domeniul Marketing şi Logistică are drept scop pregătirea specialiștilor pentru activităţi generale de marketing la general, cercetări de marketing, precum și de conducere a subdiviziuni de marketing, de vânzări sau logistică ale organizaţiilor. La nivel de întreprindere, specialistul din domeniul Marketing şi Logistică este cel care trebuie să asigure buna desfășurare a mai multor activităţi: cercetarea pieţei, a consumatorului și a altor factori ai mediului de marketing; planificarea și realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament și de promovare; organizarea departamentului de marketing al întreprinderii, logistica comercială. Totodată, absolvenţii domeniului de formare Marketing şi Logistică vor fi capabili să activeze atât în firmele comerciale, cât și cele non-profit.

Marketingul şi Logistica este un domeniu profesional cu tradiţii, puternic dezvoltat în SUA, Japonia și Europa. Instruirea specialiștilor în acest domeniu se face de mai multe decenii în multiple centre universitare ale Comunităţii Europene, iar absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa forţei de muncă, fiind antrenaţi în activităţi practice de succes, sunt promotori ai progresului.

În Republica Moldova marketingul a devenit curs universitar și specialitate la începutul anilor ʹ90 în cadrul mai multor universităţi autohtone, fiind predecesor al specialităţii Comerţ din cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Din 2006 specialitatea îmbină două domenii conexe Marketing şi Logistică.

La ciclul I (Licenţă) în acest domeniu se propune specialitatea Marketing şi Logistică.

Specialiști sunt instruiţi în vederea realizării de activităţi de marketing în întreprinderi, organizaţii și instituţii ale statului, prin creare și realizare de programe de marketing axate spre realizarea obiectivelor organizaţiilor, planificarea și realizarea operaţiunilor logistice.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 

–  crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate; însușirea de cunoștinţe, formarea de deprinderi și de competenţe personale și profesionale;

–   îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul marketingului;

–   structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acționând” și dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;

–   valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Parteneri