Specialitate Turism

Programul de formare profesională

812.1 Turism

 

1. Introducere în domeniul de formare profesională

 

Evoluţiile sociale contemporane bazate pe noile tehnologii informaţionale pun în evidenţă exigenţe complexe privind formarea profesională în sistemul învățământului superior.

Domeniul Turism are scopul de a pregăti specialiști pentru industria turistică.

Turismul reprezintă o parte integrantă a economiei mondiale, fiind considerat una dintre cele mai complexe industrii din lume. Cercetările specialiştilor în domeniu ne demonstrează că turismul este un sector vital al economiei la nivel naţional şi internaţional, având tendinţe de creştere continuă.

Formarea profesională a cadrelor din turism impune utilizarea conceptului de transdisciplinaritate, care implică cunoaşterea fenomenului turistic prin conexiuni disciplinare. Complexitatea abordărilor în cadrul formării profesionale trebuie să permită specialişilor posedarea cunoştinţelor si abilităţilor la nivelul cerinţelor actuale ale industriei turismului pe plan mondial.

În condiţiile extinderii procesului de globalizare în turism este important ca planurile de studii la specialitate să fie elaborate în conformitate cu concepţiile și principiile UNESCO privind dezvoltarea durabilă a societăţii umane, care pot fi promovate și înţelese doar prin sistemul transdisciplinar al învățământului turistic.

Prestaţia turistică  impune  cerinţe specifice în formarea  cadrelor din  domeniu, ceea ce implică o abordare holistică, netradiţională, în obţinerea continuă de abilităţi profesionale.

 

1.1. Descrierea generală a domeniului Turism

 

Domeniul Turism are scopul de a pregăti specialiști pentru activităţile de administrare și conducere a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a unităţilor hoteliere.

La nivelul întreprinderilor din industria turismului specialiștii din domeniul Turism sunt responsabili pentru  buna desfășurare a tuturor  activităţilor: organizarea procesului de elaborare a produselor turistice, vânzarea și distribuţia produselor turistice, elaborarea itinerariilor în turismul intern și internaţional, conducerea departamentelor funcţionale în hoteluri (vânzări front-oficce, personal ș.a.)

În ciclul 1 de licenţă este realizată următoarea specialitate în acest domeniu:

1. Turism. Specialiștii pregătiţi pentru organizarea, planificarea și conducerea activităţii atât la nivelul întreprinderilor din industria turismului, cât și la nivel naţional trebuie să fie capabili să elaboreze politici și strategii de dezvoltare economică durabilă a turismului, proiecte de amenajare turistică teritorială, documente normative din domeniul serviciilor turistice.

Pentru a realiza cu succes această pregătire profesională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 

–   crearea unui sistem de învăţare autentic, apropiat de domeniul turismului și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate cum ar fi însușirea de cunoștinţe, formarea de deprinderi și de competenţe personale și profesionale;

–   îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul turismului;

–   structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acționând” și dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;

–   valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.


2.2. Ocupaţiile tipice pentru absolvenţii în domeniul Turismului.

 

Domenii de specializare Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate Lista profesiilor conform specializării
Ciclul I, studii superioare de licenţă
Specialitatea: Turism

Servicii publice

(turism)

 

Industria turismului

 

Administraţie publică de specialitate

 

 

Industria hotelieră

–   economist

–   agent de turism

–   agent de vânzări în companiile turoperatoare sau în agenţiile de turism

–   specialist în organizarea activităţilor de turism

–   funcţionar în administraţia de specialitate de nivel local

–   funcţionar ocupat cu evidenţa și coordonarea întreprinderilor din industria turismului

–   funcţionar ocupat cu inventarierea resurselor turistice

–   manageri în compartimente funcţionale din hoteluri (front-ofice, serviciul marketing, vânzări, logistică hotelieră)

Parteneri